Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Želite li da poklonite svoje brojilo za gas?

Firma Gas-feromont, koja vrši isporuku i prodaju prirodnog gasa u našoj opštini, počela je potrošačima da nudi potpisivanje ugovora kojim bi vlasništvo svog mernog uređaja i merno regulacione stanice prebacili na Gas-feromont i to bez ikakve nadoknade.

Potpisivanjem ovakvog ugovora svaki potrošač bi praktično poklonio svoj merni uređaj Feromontu.

Danas je direktor Gas-feromonta Milan Gavran, u svom gostovanju na Radiju Stara Pazova, pokušao da objasni zbog čega građani treba da potpišu ugovor i njegovoj firmi ustupe uređaje koje su ranije platili iz svog džepa.

"Građani ne moraju da potpišu ovaj ugovor, ali oni građani koji ga ne potpišu, onog momenta kada se njihov uređaj pokvari moraju i da ga zamene novim. Potpisivanjem ugovora oni tu svoju obavezu prenose na energetski subjekt"

Ovakvo objašnjenje moglo bi da navede potrošače da veruju u ispravnost odluke da se vlasništvo nad mernim uređajem prepusti firmi koja vrši distribuciju gasa, međutim podaci koje je direktor Gas-feromonta izneo nisu tačni zato što distributer energenta ima zakonsku obavezu da održava brojilo i da odgovara za njegovu ispravnost. Ovakve izjave izgledaju kao jasan pokušaj da se građani obmanu i da se pomogne lokalnom distributeru gasa da bez ikakvih troškova dođe do brojila koja po zakonu moraju da budu u njegovom vlasništvu.

Po članu 176, Zakona o energetici, koji je donet još 2004 godine, distributerima energenata naređeno je da u roku od dve godine dođu u posed svih mernih uređaja i merno-regulacionih stanica svojih kupaca. Pri tom se u zakonu nigde ne spominje da taj prenos vlasništva postojećih brojila treba da prođe bez nadoknade.

„Energetski subjekti za prenos, transport, odnosno distribuciju energije i postojeći kupci dužni su da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona zaključe ugovor kojim će urediti uslove i način preuzimanja mernih uređaja i merno-regulacionih stanica kupaca, kao i način regulisanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih za njihovo preuzimanje“.

Ova odredba je sasvim logična, jer je normalno da svaki prodavac robu koju prodaje ne meri tuđom vagom, nego svojom, i da za baždarenje i ispravnost te vage mora da bude lično odgovoran.

Član 54, Zakona o energetici objašnjava upravo to:

"Merni uređaji, odnosno merno-regulaciona stanica, predstavlja mesto predaje energije i mesto razgraničenja odgovornosti za predatu energiju između energetskih subjekata međusobno, odnosno između energetskog subjekta i kupca energije.
Merne uređaje, odnosno merno-regulacione stanice za priključenje objekata kupaca, odnosno proizvođača energije na sistem obezbeđuje energetski subjekt za prenos, transport, odnosno distribuciju, i dužan je da ih kao svoja sredstva ugradi, održava, baždari i vrši merenje isporučene energije."

Prema ovom zakonu, firma poput Gas-feromonta trebala bi, ili da otkupi od potrošača postojeće merne uređaje, ili da umesto njih ugradi nove koje bi sama finansirala, jer su dužni da budu vlasnici svih mernih uređaja pomoću kojih obračunavaju količinu prodatog gasa.

Ovo nije prvi put da se neka firma služi poluistinama kako bi postigla lični cilj, ali neobično je da se povodom ovakve inicijative Gas-feromonta još uvek niko iz opštinske vlasti, ili iz organizacija za zaštitu potrošača nije oglasio. Čak ni na opštinskom radiju, osim izjave gospodina Gavrana, nisu izneli bilo kakve dodatne informacije koje bi mogle da pomognu građanima u razumevanju ugovora koji im se "velikodušno" nudi na potpisivanje.